top of page

SPLOŠNE INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Varovanje vaše zasebnosti nam je pomembno, zato vam želimo s temi informacijami pomagati razumeti, katere vaše osebne podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo, kako jih uporabljamo, katere postopke obdelave izvajamo ter kakšne so vaše pravice in kako jih lahko uveljavite.

 

1. Kdo upravlja z mojimi podatki? 

Upravljavec osebnih podatkov je ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana.

Popolno ime: ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana

Skrajšano ime: ŠD ONŠ Ljubljana

Sedež in naslov: Ljubljana, Gerbičeva 61

Matična številka: 1208543

Telefonska številka: 051 410 065

E-naslov: info@onsljubljana.si

Zakoniti zastopnik:  Matjaž Jaklič

Pravnoorganizacijska oblika: društvo

Glavna dejavnost: 93.190 (Druge športne dejavnosti)

2. Na koga se lahko obrnem v zvezi z varstvom osebnih podatkov? 

Za vsa vprašanja v zvezi z obdelavo osebnim podatkov in pojasnila v zvezi z vašimi pravicami smo vam na voljo po e-pošti info@onsljubljana.si ali na tel. št. 051 410 065.

3. Katere so pravne podlage za obdelavo mojih podatkov? 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je odvisna od namena obdelave. ŠD ONŠ Ljubljana v vseh primerih osebne podatke obdeluje zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov.

3.1 OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI POGODBENEGA ODNOSA Z DRUŠTVOM (POGODBENI TEMELJ)

Pogodbeni odnos, ki se sklene med ŠD ONŠ Ljubljana in udeleženci ter plačniki nogometnih vadb, ki se izvajajo v njenem okviru, s podpisom prijavnice na vadbe je podlaga za obdelave osebnih podatkov, ki so neločljivo povezane s pogodbenim odnosom z društvom in so v skladu z nameni, ki so opredeljeni v temeljnih aktih društva. S podpisom prijavnice se posamezniki veljavno vključijo v organizirano vadbo nogometa pod okriljem ŠD ONŠ Ljubljana. Ob podpisu prijavnice se posamezniki seznanijo z nameni, cilji, dejavnostmi in načinom delovanja ŠD ONŠ Ljubljana ter se zavežejo k spoštovanju njenih predpisov.

3.2 OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI PRIVOLITVE

Osebne podatke za določene namene uporabe obdelujemo na podlagi privolitve posameznika (npr. za obveščanje o terminih vadb in objavo fotografij na družbenih omrežjih). Privolitev za obdelavo osebnih podatkov ste nam podali s tem, ko ste podpisali prijavnico na vodeno nogometno vadbo.  

Vsaka privolitev, ki jo zahtevamo od posameznika, mora biti izrecna in nedvoumna. V primeru sodelovanja otrok v programih in pri zagotavljanju drugih storitev zahtevamo privolitev, ki jo mora podpisati tudi nosilec starševske odgovornosti za otroka. Osebe, mlajše od 15 let, nam lahko posredujejo svoje osebne podatke samo s soglasjem svojih staršev ali zakonitega skrbnika.

Privolitev lahko kadar koli prekličete. V naši podatkovni bazi bomo dokumentirali podatke o preklicu privolitve (recimo o vaši prijavi in odjavi na e- novice). Rok hrambe, ločeni namen(i) in možnost preklica so jasno opredeljeni v nadaljevanju dokumenta. Ob morebitnem preklicu vaše privolitve za obdelavo vaših osebnih podatkov, jih več ne bomo uporabljali za obveščanje o vsebinah ŠD ONŠ Ljubljana in uporabo storitev, in jih obdelovali. Posameznik je pred dano privolitvijo pisno ali in na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave njegovih osebnih podatkov. Morebiten umik privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

4. S kakšnim namenom se obdelujejo moji podatki?

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo obseg in namene obdelave osebnih podatkov, ki jih kot upravljavec lahko obdelujemo.

Namen

Pravni temelj

Pravice posameznika

Vodenje podatkov o udeležencih vadb

Pogodba (6(1)b člen GDPR – članstvo v ŠD ONŠ Ljubljana

Dostop do osebnih podatkov (pisno)

Popravek ali dopolnitev osebnih podatkov in s tem v zvezi uveljavljanje pravice do omejitve obdelave (pisno). 

Vodenje podatkov o plačnikih vadb

Privolitev posameznika

Dostop do osebnih podatkov (pisno)
Popravek ali dopolnitev osebnih podatkov in s tem v zvezi uveljavljanje pravice do omejitve obdelave (pisno).

Seznanjanje zainteresirane javnosti o dejavnostih, ki jih izvaja ŠD ONŠ Ljubljana (organizacija nogometnih vadb).

Privolitev posameznika

Dostop do osebnih podatkov (pisno).

Popravek ali dopolnitev osebnih podatkov in s tem v zvezi uveljavlja pravico do omejitve obdelave (pisno).

Obveščanje o informacijah v zvezi z vadbami (obvestila o nadomeščanjih odpadlih vadb, dogodkih, počitniških programih, sponzorsko prošnjo, prošnjo za namenitev dela dohodnine, vabila na nadaljevalne vadbe)

Privolitev posameznika

Dostop do osebnih podatkov (pisno).

Popravek ali dopolnitev osebnih podatkov in s tem v zvezi uveljavlja pravico do omejitve obdelave (pisno).

 

5. Katere vrste in kategorije osebnih podatkov ŠD ONŠ Ljubljana obdeluje in v kakšnem obsegu? 

ŠD ONŠ Ljubljana pri obsegu osebnih podatkov upošteva načela sorazmernosti obdelave in najmanjšega obsega osebnih podatkov in ne obdeluje večjega obsega podatkov, kot je to potrebno za dosego namena. 

 

 Udeleženci nogometnih vadb

ŠD ONŠ Ljubljana zbira naslednje osebne podatke udeležencev vadb: Ime in priimek, datum rojstva, domači naslov, pošta udeleženca vadb ter osnovno šoli in razred, ki jo/ga obiskuje udeleženec vadb. Podatke uporablja za identifikacijo udeležencev programa. 

 

ŠD ONŠ Ljubljana zbira tudi fotografije udeležencev nogometnih vadb, ki jih uporablja za promocijo društva na spletni strani, socialnih omrežjih društva, v letnem poročilu društva ter letakih in drugih promocijskih gradivih. 

Plačniki nogometnih vadb

ŠD ONŠ Ljubljana zbira naslednje osebne podatke plačnikov vadb: Ime in priimek, telefonska številka ter e-pošta plačnikov vadb. 

 

Podatke uporablja za obveščanje staršev oziroma zakonitih zastopnikov o nadomeščanjih odpadlih vadb, dogodkih, počitniških programih,

sponzorski prošnji, prošnji za namenitev dela dohodnine, pošiljanje vabil na nadaljevanje vadb ter izdajo mesečnih položnic. 

 

6. Katerim uporabnikom osebnih podatkov in drugim osebam so lahko razkriti moji podatki? 

Osebnih podatkov posameznika ŠD ONŠ Ljubljana praviloma ne posreduje tretjim osebam, razen zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom ŠD ONŠ Ljubljana (npr. zunanji vzdrževalci spletnega mesta) ter državnim organom za potrebe vodenja zakonskih evidenc (npr. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport). V okviru zakonskih obveznosti do vaših osebnih podatkov lahko dostopajo tudi nadzorni organi in druge osebe, kadar ste v to privolili ali imajo za dostop do podatkov podlago v zakonu in/ali izkažejo pravni interes.

Vaših osebnih podatkov ne prodajamo, z njimi ne trgujemo in jih ne posredujemo nepooblaščenim osebam. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev družbe in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij.

Fotografije udeležencev vadb se uporabljajo zgolj za namene promocije društva, na primer na spletni strani društva ter na njegovih socialnih omrežjih kot tudi v promocijskih, izobraževalnih in internih gradivih društva in se jih v nobeni obliki ne posreduje nepooblaščenim osebam. 

 7. Koliko časa se hranijo podatki? 

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to predpisano oziroma dovoljeno ter potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. 

Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

Osebne podatke, ki jih ŠD ONŠ Ljubljana obdeluje na podlagi vaše privolitve in za namene, opredeljene v sami privolitvi, ŠD ONŠ Ljubljana hrani do preklica privolitve s strani posameznika ali ugovora obdelavi podatkov za namen neposrednega trženja.

 

8. Kakšne so moje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov? 

Posameznik, katerih osebne podatke upravlja ŠD ONŠ Ljubljana, lahko kadarkoli zahteva:

  • dostop do svojih osebnih podatkov (pridobi informacijo o tem ali se v zvezi s posameznikom obdelujejo osebni podatki, dostopa do njih oziroma pridobi kopijo osebnih podatkov, pridobi informacijo o namenu njihove obdelave, vrstah podatkov, uporabnikih teh podatkov oz. njihovih kategorijah ipd.),

  • popravek ali izbris osebnih podatkov (izbrisa ni moč zahtevati za podatke, ki se hranijo oz. obdelujejo na podlagi zakona ali zakonitega interesa),

  • omejitev obdelave osebnih podatkov (npr. dokler se ne preveri njihova točnost),

  • prenos osebnih podatkov (v primeru, da se podatki obdelujejo na podlagi privolitve ali sklenjene medsebojne pogodbe in z avtomatiziranimi sredstvi, posameznik lahko prejme osebne podatke ali zahteva, da se le-te posreduje drugemu upravljavcu),

  • ugovarja obdelavi osebnih podatkov, ki poteka izključno v legitimnem interesu ŠD ONŠ Ljubljana (v tem primeru prenehamo obdelovati vaše osebne podatke; izjema velja, če izkažemo, da imamo nujne legitimne razloge za njihovo obdelavo, ki prevladujejo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, oziroma da jih potrebujemo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov),

  • prekliče privolitev, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelavo podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik svojo zahtevo uveljavlja s pisno zahtevo, poslano na naslov:  ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana, Gerbičeva 61, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info@onsljubljana.si

V primeru upravičenega dvoma v zvezi z identiteto tistega, ki poda zahtevo za uveljavljanje katere od njegovih pravic, lahko ŠD ONŠ Ljubljana od njega zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki iz zahteve. Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko ŠD ONŠ Ljubljana:

  • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva upravne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa

  • ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Nadzor nad zakonitostjo obdelav in varstvom osebnih podatkov v Republiki Sloveniji izvaja Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si), pri katerem ima posameznik v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov pravico vložiti pritožbo.

bottom of page